sloveská verzia

EVROPSKÝ ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ

Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

 

 

Vyberte třetí okno "Státy"

 

 

V současné době při vzniku pojistné události v případě ambulantního léčebného ošetření nebo nezbytného nemocničního ošetření dochází v EU, zemích EHP a smluvních státech k likvidaci ve dvou úrovních.

 

Nejprve v rámci systému veřejného zdravotního pojištění a poté případně pomocí komerčního pojištění (např. pojištění v rámci členství v Alpenvereinu).


Ve zmíněných státech máte nárok na zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci.


Tento princip znamená i to, že budete muset zaplatit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (řeší komerční pojištění) a zároveň, že musíte čerpat zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Ve zdravotnických zařízeních, která nejsou napojena na veřejný systém, budete muset zaplatit celou péči (řeší komerčního pojištění).


Pro uplatnění nároku je nutné se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením, které jej dočasně nahrazuje. Tyto doklady obdržíte ve své zdravotní pojišťovně.


Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v daném státě Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o zaslání Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace vám může být ochotna dodatečně zaslání Potvrzení zprostředkovat přímo nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.


Náklady na zdravotní péči jsou nejdříve uhrazeny nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření. Ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné zdravotní pojišťovně.


Nárok na zdravotní péči nekryje náklady na záchrany, přepravu zpět do ČR ani repatriaci ostatků (řeší komerční pojištění).


Pokud jste musel z nějakého důvodu za ošetření zaplatit v hotovosti, máte po návratu do ČR nárok na vrácení vynaložených nákladů, a to do výše tarifů platných pro pojištěnce ve státě, kde byla péče poskytnuta. Náklady na spoluúčast však nebudou refundovány. Můžete také požádat o úhradu do výše českých cen.

Lékařské ošetření na území jiného členského státu

S Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) navštivte v případě potřeby přímo smluvní zdravotnické zařízení nebo lékaře. Za účelem získání informací o smluvních lékařích je možné se obrátit na místní pojišťovny. Registrace u místní zdravotní pojišťovny před návštěvou lékaře po vás nesmí být vyžadována, i když je v některých státech možná.  


Pokud lékaři v jiném členském státě předložíte Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, máte nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci. To zejména znamená, že místní systém zdravotního pojištění za Vás zaplatí ošetření do té výše, jakou by zaplatil za svého pojištěnce.

 

Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Při vyzvednutí léku je třeba se prokázat Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz.


V případě potřeby nemocniční péče vám ošetřující lékař vystaví doporučení k hospitalizaci.


V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění).


Sazby spoluúčasti na ošetření, léky a hospitalizaci naleznete dále v přehledu jednotlivých zemí viz tlačítka výše.


Upozornění!


Počítejte s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti, i když jste předložil Evropský průkaz zdravotního pojištění.


Případný převoz zpět na území ČR není kryt a musíte si jej sami zaplatit (řeší komerční pojištění). Česká ZP může na základě svého uvážení ve výjimečných případech zaplatit pouze převoz z Německa, Slovenska, Srbska a Černé Hory.


V některých státech musíte zaplatit při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu (např. Francie) – viz „Postup v jednotlivých zemích“ (tlačítka výše).


Upozorňujeme, že pokud požádáte o přivolání lékaře hotelovou službou, přivolají k vám zpravidla privátního hotelového lékaře, který není napojen na místní veřejný systém.


Případy, kdy jste musel zaplatit za péči v hotovosti:


Pokud jste z jakéhokoliv důvodu (například proto, že jste u sebe neměl Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo v důsledku pochybení poskytovatele péče) uhradili péči nebo léky v hotovosti, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR s jejich originály na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila instituce ve státě, kde ošetření proběhlo. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.  

Komerční pojištění:


Pokud se chcete vyhnout tomu, abyste na svůj účet nesl náklady na spoluúčast nebo převoz zpět do ČR, můžete před odjezdem uzavřít komerční cestovní zdravotní pojištění, kterých je na našem trhu široká nabídka. Mezi tato pojištění patří i pojištění v rámci členství v Alpenvereinu. V takovém případě je vhodné při ošetření předložit v první řadě doklad o tomto komerčním pojištění.


Jeho výhody obecně:

- hradí i náklady na spoluúčast
- hradí i náklady na péči ve zcela privátních zařízeních
- hradí i náklady na převoz do ČR a repatriaci ostatků
- zpravidla asistenční služba


Obecně:

 

Ze zákona máte na území jiných států EU a EHP vždy nárok na stejné zacházení a na úhradu za nezbytnou péči do stejné výše jako tamní pojištěnci. Tento nárok máte po celou dobu svého pojištění v českém veřejném systému. Nevýhodou je, že se na vás vztahují stejná omezení, která mají místní pojištěnci veřejných systémů.


Nároky z různých typů cestovního připojištění se mohou lišit. Proto je nutné si při jeho sjednávání pozorně přečíst smluvní podmínky a ujistit se, že kryjí potenciální zvláštní rizika vašeho pobytu v zahraničí (např. úrazy při sportu).


To platí i v případě pojištění v rámci členství v Alpenvereinu.